Ձևակերպեք ցանկացած վարկատեսակ մի քանի րոպեում!

 • ՀԻՄԱ
 • Կայուն աճ
 • Հավատարիմ գործընկեր
 • Զարգացում
 • Պարզ վարկեր
 • Առևտրային և գյուղ. վարկեր

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձինք
  Վարկի նպատակ Հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրում, շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, կրեդիտորական պարտքերի մարում, վարկի վերաֆինանսավորում
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 2 տարի (24 ամիս)
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
  Վարկի նվազագույն գումար 100,000 250
  Վարկի առավելագույն գումար 2,000,000 5,000
  Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույք 24% 22%
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)* 3%,նվազագույնը` 30,000 ՀՀ դրամ 2%,նվազագույնը` 20,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Մինչև 1’000’000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ գումարով վարկերի դեպքում՝ առնվազն մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ,1’000’000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթից ավել վարկերի դեպքում՝ առնվազն երկու ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում և իրավասու մարմնի որոշման համաձայն՝ պարտադիր, վարկի մնացորդի չափով, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից
  Գրավադրվող գույքի գնահատում` անկախ գնահատողի կողմից** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պայմաններ Իրավաբանական անձանց կանոնադրական հիմնադրամում 20% և ավել մասնակցություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև իրական շահառուների երաշխավորությունը պարտադիր է, ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Արդյունավետ գործունեություն,
  Նպատակայնության բավարար հիմնավորվածություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Անարդյունավետ գործունեություն,
  Նպատակայնության անբավարար հիմնավորվածություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝
  Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում՝
  Ավտոմեքենայի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 1’000 ՀՀ դրամ, Ավտոմեքենայի գրավի իրավունքի գրանցում — 2’300 ՀՀ դրամ,
  Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
  Ավտոմեքենա – 8’000-15’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում, Առաջին տարվա համար գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
  Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
  • Առևտրային և գյուղ. վարկեր

   Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձինք
   Վարկի նպատակ Հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրում, շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, կրեդիտորական պարտքերի մարում, վարկի վերաֆինանսավորում
   Վարկի առավելագույն ժամկետ 3 տարի (36 ամիս)
   Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
   Վարկի նվազագույն գումար 2,000,000 5,000
   Վարկի առավելագույն գումար 5,000,000 10,000
   Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույք 23% 21%
   Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)* 2,5%,
   անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 3%, նվազագույնը՝ 100’000 դրամ,
   Կնքված գլխավոր վարկային պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվող երկրորդ և ավելի վարկերի դեպքում՝ 2,5%
   1,5%,
   անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 2%, նվազագույնը՝ 100’000 դրամ,
   Կնքված գլխավոր վարկային պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվող երկրորդ և ավելի վարկերի դեպքում՝ 1,5%
   Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,15%, նվազագույնը՝ 1’000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 5’000 ՀՀ դրամ, տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում՝ պայմանագրային գումարի 0,25%, նվազագույնը՝ 4’000 ՀՀ դրամ
   Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
   Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
   Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ, առնվազն մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ
   Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 100%
   Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում և իրավասւ մարմնի որոշման համաձայն՝ պարտադիր, վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
   Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
   Գրավադրվող գույքի գնահատում` անկախ գնահատողի կողմից** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
   Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
   Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
   Այլ պայմաններ Իրավաբանական անձանց կանոնադրական հիմնադրամում 20% և ավել մասնակցություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև իրական շահառուների երաշխավորությունը պարտադիր է, ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն
   Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Արդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության բավարար հիմնավորվածություն,
   Ընդունելի գրավ,
   Արժանահավատ տեղեկություններ,
   Այլ ընդունելի դրական գործոններ
   Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Անարդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության անբավարար հիմնավորվածություն,
   Ոչ ընդունելի գրավ,
   Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
   Այլ բացասական գործոններ
   Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
   Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
   Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
   ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
   Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝
   Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
   Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
   Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
   Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
   Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
   Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում՝
   Ավտոմեքենայի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 1’000 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի գրավի իրավունքի գրանցում — 2’300 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
   Ավտոմեքենա – 8’000-15’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
   Առաջին տարվա համար գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
   Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
   12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
   36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
   Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
   Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
   Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
   Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
  • Առևտրային և գյուղ. վարկեր

   Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձինք
   Վարկի նպատակ Հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրում, շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, կրեդիտորական պարտքերի մարում, վարկի վերաֆինանսավորում
   Վարկի առավելագույն ժամկետ 5 տարի (60 ամիս)
   Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
   Վարկի նվազագույն գումար 5,000,000 10,000
   Վարկի առավելագույն գումար 10,000,000 25,000
   Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույք 22% 20%
   Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)* 2%,
   անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 2,5%, նվազագույնը՝ 200’000 դրամ,
   Կնքված գլխավոր վարկային պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվող երկրորդ և ավելի վարկերի դեպքում՝ 2%
   1%,
   անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 1,5%, նվազագույնը՝ 150’000 դրամ,
   Կնքված գլխավոր վարկային պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվող երկրորդ և ավելի վարկերի դեպքում՝ 1%
   Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,15%, նվազագույնը՝ 1’000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 5’000 ՀՀ դրամ,տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում՝ պայմանագրային գումարի 0,25%, նվազագույնը՝ 4’000 ՀՀ դրամ
   Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային կամ դիֆերենցված
   Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
   Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ և/կամ այլ ընդունելի գրավ
   Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70%
   Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում և իրավասւ մարմնի որոշման համաձայն՝ պարտադիր, վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
   Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
   Գրավադրվող գույքի գնահատում` անկախ գնահատողի կողմից** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
   Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
   Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 5 աշխատանքային օր
   Այլ պայմաններ Իրավաբանական անձանց կանոնադրական հիմնադրամում 20% և ավել մասնակցություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև իրական շահառուների երաշխավորությունը պարտադիր է, ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն
   Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Արդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության բավարար հիմնավորվածություն,
   Ընդունելի գրավ, Արժանահավատ տեղեկություններ,
   Այլ ընդունելի դրական գործոններ
   Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Անարդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության անբավարար հիմնավորվածություն,
   Ոչ ընդունելի գրավ,
   Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
   Այլ բացասական գործոններ
   Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
   Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
   Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
   ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
   Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝
   Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
   Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
   Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
   Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
   Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
   Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում՝
   Ավտոմեքենայի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 1’000 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի գրավի իրավունքի գրանցում — 2’300 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
   Ավտոմեքենա – 8’000-15’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
   Առաջին տարվա համար գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
   Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
   12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
   36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
   Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
   Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
   Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
   Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
  • Առևտրային և գյուղ. վարկեր

   Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձինք
   Վարկի նպատակ Հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրում, շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, կրեդիտորական պարտքերի մարում, վարկի վերաֆինանսավորում
   Վարկի առավելագույն ժամկետ 5 տարի (60 ամիս)
   Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
   Վարկի նվազագույն գումար 10,000,000 25,000
   Վարկի առավելագույն գումար Մինչև ՀՀ ԿԲ կողմից սահմանված մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվը
   Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույք 21% 19%
   Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)* 1,5%,
   անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 2,0%,
   Կնքված գլխավոր վարկային պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվող երկրորդ և ավելի վարկերի դեպքում՝ 1,5%
   1%,
   անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝ 1,5%,
   Կնքված գլխավոր վարկային պայմանագրի շրջանակներում տրամադրվող երկրորդ և ավելի վարկերի դեպքում՝ 1%
   Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,15%, նվազագույնը՝ 1’000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը՝ 5’000 ՀՀ դրամ, տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում՝ պայմանագրային գումարի 0,25%, նվազագույնը՝ 4’000 ՀՀ դրամ
   Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային կամ դիֆերենցված
   Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
   Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Անշարժ և/կամ շարժական գույք և/կամ այլ ընդունելի գրավ
   Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 80%
   Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում և իրավասւ մարմնի որոշման համաձայն՝ պարտադիր, վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
   Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
   Գրավադրվող գույքի գնահատում` անկախ գնահատողի կողմից** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
   Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
   Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 7 աշխատանքային օր
   Այլ պայմաններ Իրավաբանական անձանց կանոնադրական հիմնադրամում 20% և ավել մասնակցություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև իրական շահառուների երաշխավորությունը պարտադիր է, ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն
   Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Արդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության բավարար հիմնավորվածություն,
   Ընդունելի գրավ, Արժանահավատ տեղեկություններ,
   Այլ ընդունելի դրական գործոններ
   Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Անարդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության անբավարար հիմնավորվածություն,
   Ոչ ընդունելի գրավ,
   Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
   Այլ բացասական գործոններ
   Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
   Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
   Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
   ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
   Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝
   Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
   Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
   Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
   Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
   Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
   Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում՝
   Ավտոմեքենայի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 1’000 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի գրավի իրավունքի գրանցում — 2’300 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝ Ավտոմեքենա – 8’000-15’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
   Առաջին տարվա համար գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
   Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
   12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
   36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
   Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
   Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
   Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
   Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
  • Առևտրային և գյուղ. վարկեր

   Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձինք
   Վարկի նպատակ Հիմնական և շրջանառու միջոցների համալրում, շինարարական և վերանորոգման աշխատանքների իրականացում, կրեդիտորական պարտքերի մարում, վարկի վերաֆինանսավորում
   Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
   Վարկի առավելագույն ժամկետ 550-565 (ՍՔՈՐ) — 12 ամիս,
   550-565 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի առկայության դեպքում — 18 ամիս,
   550-565 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 2 երաշխավորի առկայության դեպքում — 24 ամիս,
   566-600 (ՍՔՈՐ) — 18 ամիս,
   566-600 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի առկայության դեպքում — 24 ամիս,
   601 և ավելի (ՍՔՈՐ) — 24 ամիս
   Վարկի նվազագույն գումար 100,000 ՀՀ դրամ
   Վարկի առավելագույն գումար 550-580 (ՍՔՈՐ) — 250,000 ՀՀ դրամ,
   550-580 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի դեպքում — 500,000 ՀՀ դրամ,
   550-580 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 2 երաշխավորի դեպքում — 1,00,000 ՀՀ դրամ,
   581-600 (ՍՔՈՐ) — 500,000 ՀՀ դրամ,
   581-600 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի դեպքում — 1,00,000 ՀՀ դրամ,
   601 և ավելի (ՍՔՈՐ) — 1,00,000 ՀՀ դրամ
   Վարկի անվանական տարեկան տոկոսադրույք 24%
   Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* 5%,նվազագույնը` 30,000 ՀՀ դրամ
   Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար 0.5%,նվազագույնը` 1000 ՀՀ դրամ
   Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
   Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
   Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Չի պահանջվում
   Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ Նույն պահանջները, ինչ վարկառուների նկատմամբ
   Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 1 աշխատանքային օր
   Այլ պայմաններ Իրավաբանական անձանց կանոնադրական հիմնադրամում 20% և ավել մասնացություն ունեցող անձանց, ինչպես նաև իրական շահառուների երաշխավորությունը պարտադիր է,Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն,Վերջին 2 տարվա ընթացքում՝ չեն ունեցել խնդրահարույց դասակարգված վարկեր, Վարկերի գծով ուշացման օրերի քանակը չի գերազանցում տարեկան 60 օրը,Վարկառուի «ԱՔՌԱ նկարագրող», «ԱՔՌԱ կանխատեսող» և «ՖԱՅԿՈ» սքոր ցուցանիշների նվազագույնը ցածր չէ 550 միավորից,Ընկերությունում մեկ հաճախորդին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց առանց ապահովվածության և/կամ միայն երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի 2’000’000 ՀՀ դրամը,Գործող վարկերի քանակը չպետք է գերազանցի 5-ը, իսկ առանց ապահովվածության և/կամ միայն երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի 5’000’000 ՀՀ դրամը,Վարկերի քանակը 5-ից ավել կամ չապահովված պարտավորությունները 5,0 մլն դրամից ավել լինելու դեպքում անհրաժեշտ է ոչ ընտանիքի անդամ հանդիսացող անձի երաշխավորություն
   Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Արդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության բավարար հիմնավորվածություն,
   Ընդունելի գրավ,
   Արժանահավատ տեղեկություններ,
   Այլ ընդունելի դրական գործոններ
   Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Անարդյունավետ գործունեություն,
   Նպատակայնության անբավարար հիմնավորվածություն,
   Ոչ ընդունելի գրավ,
   Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
   Այլ բացասական գործոններ
   Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
   Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
   Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
   ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
   Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
   12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
   36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
   Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
   Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
   Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
   Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

* գանձվում է միանվագ` վարկի տրամադրման պահին:Այն դեպում, երբ հաճախորդի հաշվարկվող չփաստաթղթավորված եկամուտները գերազանցում են փաստաթղթավորված եկամտին կամ, երբ հաճախորդը իր եկամուտը ներկայացնում է հայտարարության միջոցով, ապա կիրառվում է այդ վարկատեսակի համար կիրառվող միջնորդավճար, գումարած 1%, եթե Կոմիտեն այլ բան չի որոշել:
** գրավադրվող գույքի ապահովագրությունը ( “ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ”, “ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ) և գնահատումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (“Գրավի գնահատման գնային միջակայք”)` համաձայն վերջիններիս սահմանված սակագներիHTML tutorial
«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

Ուշադրություն:«Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների համար, և ֆինանսական կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:Տարբեր լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանություն բացահայտվելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

Էջը թարմացվել է 16.05.2024 15:55