Ձևակերպեք ցանկացած վարկատեսակ մի քանի րոպեում!

 • Եկրորդային շուկա
 • Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ
 • Ավտոմեքենայի ձեռք բերման նպատակով վարկեր

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի նպատակ Սպառողական՝ ավտոմեքենայի ձեռքբերում
  Վարկի տեսակը Միանգամյա վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն գումար 500,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 5,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ՝
  Բացառությամբ ՌԴ, չինական և պարսկական արտադրության ավտոմեքենաներ 15 տարի
  ՌԴ, չինական և պարսկական արտադրության ավտոմեքենաներ 10 տարի
  Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն Վարկի առավելագույն ժամկետ Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք
  70% 36 ամիս 22%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 36,52-64,11%
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* Չի սահմանվում
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,35%, նվազագույնը՝ 5’000 ՀՀ դրամ` եկամուտների առկայության դեպքում, Վարկի պայմանագրային գումարի 0.4%, նվազագույնը 6’000 ՀՀ դրամ` առանց եկամուտների վերլուծության:
  Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից,
  Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի սահմանվում
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Այլ պայմաններ Վարկառուների և երաշխավորների ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն: Վարկի գումարը գրավի գնահատված իրացվելի արժեքի 35%-ը, իսկ մինչև 7 տարի արտադրության դեպքում 45%-ը չգերազանցելու դեպքում եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի պահանջվում
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Ավտոմեքենայի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 1’000 ՀՀ դրամ,
  Ավտոմեքենայի գրավի իրավունքի պետական գրանցում — 2’300 ՀՀ դրամ,
  Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
  Ավտոմեքենա – 8’000-15’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և ցանկացած այլ տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների և լիազորագրերի (ներքին օգտագործման համար) ու ցանկացած այլ բովանդությամբ տեղեկանքների տրամադրում- 5’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
  * գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին:Այն դեպում, երբ հաճախորդի հաշվարկվող չփաստաթղթավորված եկամուտները գերազանցում են փաստաթղթավորված եկամտին կամ, երբ հաճախորդը իր եկամուտը ներկայացնում է հայտարարության միջոցով, ապա կիրառվում է այդ վարկատեսակի համար կիրառվող միջնորդավճար, գումարած 1%, եթե Կոմիտեն այլ բան չի որոշել:
  ** գրավադրվող ավտոմեքենայի ապահովագրությունը ( “ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ”, “ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ) և գնահատումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (“Գրավի գնահատման գնային միջակայք”)` համաձայն վերջիններիս սահմանված սակագների
  «Վարկատուն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:
  «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:»
   


  • Ավտոմեքենայի գրավադրմամբ վարկեր

   Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
   Վարկի նպատակ Սպառողական
   Վարկի տեսակը Միանգամյա վարկ
   Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
   Վարկի նվազագույն գումար 500,000 ՀՀ դրամ
   Վարկի առավելագույն գումար 5,000,000 ՀՀ դրամ
   Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ՝
   Բացառությամբ ՌԴ, չինական և պարսկական արտադրության ավտոմեքենաներ 15 տարի
   ՌԴ, չինական և պարսկական արտադրության ավտոմեքենաներ 10 տարի
   Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն Վարկի առավելագույն ժամկետ Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք
   70% + յուրաքանչյուր երաշխավորի առկայության դեպքում՝ 500’000 ՀՀ դրամ 36 ամիս 22%
   Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 36,52 — 69,94%
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
   Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* Չի սահմանվում
   Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Վարկի պայմանագրային գումարի 0.35%, նվազագույնը՝ 6’000 ՀՀ դրամ` եկամուտների առկայության դեպքում, Վարկի պայմանագրային գումարի 0.4%, նվազագույնը 7’000 ՀՀ դրամ` առանց եկամուտների վերլուծության:
   Վարկի մայր գումարի և տոկոսների մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
   Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
   Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
   ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
   Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմիցՇահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
   Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
   Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
   Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
   Վարկի ժամկետից շուտ, մասնակի, կամ ամբողջությամբ մարում Տույժեր չեն կիրառվում
   Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
   Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
   Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Ընդունելի գրավ,
   Արժանահավատ տեղեկություններ,
   Այլ ընդունելի դրական գործոններ
   Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
   Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
   Ոչ ընդունելի գրավ,
   Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
   Այլ բացասական գործոններ
   Այլ պայմաններ Վարկառուների և երաշխավորների Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն,
   Վարկի գումարը (առանց երաշխավորության համար նախատեսված 500’000 ՀՀ դրամի) գրավի գնահատված իրացվելի արժեքի 35%-ը, իսկ մինչև 7 տարի արտադրության դեպքում 45%-ը չգերազանցելու դեպքում եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն պարտադիր չէ
   Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
   Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Ավտոմեքենայի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 1’000 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի գրավի իրավունքի պետական գրանցում — 2’300 ՀՀ դրամ,
   Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
   Ավտոմեքենա – 8’000-15’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
   Առաջին տարվա համար գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
   Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
   12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
   36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
   Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
   Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
   Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և ցանկացած այլ տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների և լիազորագրերի (ներքին օգտագործման համար) ու ցանկացած այլ բովանդությամբ տեղեկանքների տրամադրում- 5’000 ՀՀ դրամ
   Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
   * գանձվում է միանվագ՝ վարկի տրամադրման պահին:Այն դեպում, երբ հաճախորդի հաշվարկվող չփաստաթղթավորված եկամուտները գերազանցում են փաստաթղթավորված եկամտին կամ, երբ հաճախորդը իր եկամուտը ներկայացնում է հայտարարության միջոցով, ապա կիրառվում է այդ վարկատեսակի համար կիրառվող միջնորդավճար, գումարած 1%, եթե Կոմիտեն այլ բան չի որոշել:
   ** գրավադրվող ավտոմեքենայի ապահովագրությունը ( “ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ”, “ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ) և գնահատումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (“Գրավի գնահատման գնային միջակայք”)` համաձայն վերջիններիս սահմանված սակագների:
   «Վարկատուն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:
   «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:»
    
HTML tutorial
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

Ուշադրություն:«Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների համար, և ֆինանսական կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:Տարբեր լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանություն բացահայտվելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

Էջը թարմացվել է 16.05.2024 15:45