Ձևակերպեք ցանկացած վարկատեսակ մի քանի րոպեում!

 • Անշարժ գույքի գրավով
 • «ՄԻՔՍ» վարկեր
 • «ՄԻՔՍ+» վարկեր
 • Արագ վարկեր
 • Սպառողական վարկեր

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ  ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի նպատակ Սպառողական
  Վարկի տեսակը Միանգամյա վարկ
  Վարկի արժույթ  ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն գումար 1,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 10,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70%
  Վարկի ժամկետ 24-60 ամիս
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 22%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 27,56-47,01%
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* Չի սահմանվում
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Վարկի պայմանագրային գումարի 0.15%, նվազագույնը 3’000 ՀՀ դրամ` եկամուտների առկայության դեպքում,
  Վարկի պայմանագրային գումարի 0.2%, նվազագույնը 5’000 ՀՀ դրամ` առանց եկամուտների վերլուծության:
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Անշարժ գույք
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Ոչ պարտադիր
  Գրավադրվող գույքի գնահատում` անկախ գնահատողի կողմից** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից,
  Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկի ժամկետից շուտ, մասնակի, կամ ամբողջությամբ մարում Տույժեր չեն կիրառվում
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Այլ պայմաններ Վարկառուների և երաշխավորների ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն: Վարկի գումարը գրավի գնահատված իրացվելի արժեքի 50%-ը չգերազանցելու դեպքում եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի պահանջվում
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ, Այլ բացասական գործոններ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է հաճախորդը
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
  Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և ցանկացած այլ տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների և լիազորագրերի (ներքին օգտագործման համար) ու ցանկացած այլ բովանդությամբ տեղեկանքների տրամադրում — 7’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

  * գանձվում է միանվագ` վարկի տրամադրման պահին:Այն դեպում, երբ հաճախորդի հաշվարկվող չփաստաթղթավորված եկամուտները գերազանցում են փաստաթղթավորված եկամտին կամ, երբ հաճախորդը իր եկամուտը ներկայացնում է հայտարարության միջոցով, ապա կիրառվում է այդ վարկատեսակի համար կիրառվող միջնորդավճար, գումարած 1%, եթե Կոմիտեն այլ բան չի որոշել:
  ** գրավադրվող գույքի ապահովագրությունը ( “ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ”, “ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ) և գնահատումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (“Գրավի գնահատման գնային միջակայք”)` համաձայն վերջիններիս սահմանված սակագների
  «Վարկատուն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:
  «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:»


 • Սպառողական վարկեր

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ  ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի նպատակ Սպառողական
  Վարկի տեսակը Միանգամյա վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 24 ամիս, 1’000’000 ՀՀ դրամ և ավել գումարի դեպքում` 30 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար 301,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 24%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 31,28 — 44.46 %
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)* Չի սահմանվում
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,3%, նվազագույնը՝ 2’000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի սահմանվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Մինչև 750,000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի դեպքում՝ առնվազն մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ, 1,000,000 ՀՀ դրամից ավել վարկերի դեպքում առնվազն երկու ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 2 աշխատանքային օր
  Այլ պայմաններ Վարկառուների և երաշխավորների ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն:
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի և լիազորագրի (ներքին օգտագործման համար) տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

  * գանձվում է միանվագ` վարկի տրամադրման պահին:Այն դեպում, երբ հաճախորդի հաշվարկվող չփաստաթղթավորված եկամուտները գերազանցում են փաստաթղթավորված եկամտին կամ, երբ հաճախորդը իր եկամուտը ներկայացնում է հայտարարության միջոցով, ապա կիրառվում է այդ վարկատեսակի համար կիրառվող միջնորդավճար, գումարած 1%, եթե Կոմիտեն այլ բան չի որոշել:
  ** գրավադրվող գույքի ապահովագրությունը ( “ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ”, “ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ) և գնահատումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (“Գրավի գնահատման գնային միջակայք”)` համաձայն վերջիններիս սահմանված սակագների
  «Վարկատուն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:
  «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:»


 • Սպառողական վարկեր

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ  ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի նպատակ Սպառողական
  Վարկի տեսակը Միանգամյա վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի ժամկետ 24-36 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար 750,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 10,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 24%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 35,73 — 61,25 %
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին)* Չի սահմանվում
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,25%, նվազագույնը՝ 4’000 ՀՀ դրամ, տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում՝ վարկի պայմանագրային գումարի 0,35%, նվազագույնը՝ 5’000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի սահմանվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ, կարող է պահանջվել նաև մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ
  Վարկ/գրավ (գնահատված իրացվելի արժեք) առավելագույն հարաբերակցություն 70% + յուրաքանչյուր երաշխավորի առկայության դեպքում՝ 500,000 ՀՀ դրամ
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Տրանսպորտային միջոցների գրավադրման դեպքում և իրավասւ մարմնի որոշման համաձայն՝ պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,
  Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից,
  Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պայմաններ Վարկառուների և երաշխավորների ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն:
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝
  Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է հաճախորդը,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝ Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Ավտոմեքենայի գրավադրման դեպքում՝
  Ավտոմեքենայի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 1’000 ՀՀ դրամ,
  Ավտոմեքենայի գրավի իրավունքի պետական գրանցում — 2’300 ՀՀ դրամ,
  Ավտոմեքենայի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝ Ավտոմեքենա – 8’000-15’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և ցանկացած այլ տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների և լիազորագրերի (ներքին օգտագործման համար) ու ցանկացած այլ բովանդությամբ տեղեկանքների տրամադրում- 5’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

  * գանձվում է միանվագ` վարկի տրամադրման պահին:Այն դեպում, երբ հաճախորդի հաշվարկվող չփաստաթղթավորված եկամուտները գերազանցում են փաստաթղթավորված եկամտին կամ, երբ հաճախորդը իր եկամուտը ներկայացնում է հայտարարության միջոցով, ապա կիրառվում է այդ վարկատեսակի համար կիրառվող միջնորդավճար, գումարած 1%, եթե Կոմիտեն այլ բան չի որոշել:
  ** գրավադրվող գույքի ապահովագրությունը ( “ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ”, “ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ) և գնահատումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (“Գրավի գնահատման գնային միջակայք”)` համաձայն վերջիններիս սահմանված սակագների
  «Վարկատուն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:
  «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:»


 • Սպառողական վարկեր

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, որոնց տարիքը վարկի տրման պահին ցածր չէ 21-ից և վարկի մարման ժամկետը լրանալու պահին չի գերազանցում 63-ը
  Վարկի նպատակ Սպառողական
  Վարկի տեսակը Միանգամյա վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 550-565 (ՍՔՈՐ) — 12 ամիս,
  550-565 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի առկայության դեպքում — 18 ամիս,
  550-565 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 2 երաշխավորի առկայության դեպքում — 24 ամիս,
  566-600 (ՍՔՈՐ) — 18 ամիս,
  566-600 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի առկայության դեպքում — 24 ամիս,
  601 և ավելի (ՍՔՈՐ) — 24 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար 301,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 550-580 (ՍՔՈՐ) — 301,000 ՀՀ դրամ,
  550-580 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի դեպքում — 500,000 ՀՀ դրամ,
  550-580 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 2 երաշխավորի դեպքում — 750,000 ՀՀ դրամ,
  581-600 (ՍՔՈՐ) — 500,000 ՀՀ դրամ,
  581-600 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի դեպքում — 750,000 ՀՀ դրամ,
  601 և ավելի (ՍՔՈՐ) — 750,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 24%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 38,24 — 53,88 %
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* Չի սահմանվում
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար 0.75%, նվազագույնը՝ 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի սահմանվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Չի սահմանվում
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ Նույն պահանջները, ինչ վարկառուների նկատմամբ
  Այլ պայմաններ** Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն,դրական վարկային պատմություն, Վերջին 2 տարվա ընթացքում՝ չեն ունեցել խնդրահարույց դասակարգված վարկեր, Վարկերի գծով ուշացման օրերի քանակը չի գերազանցում տարեկան 60 օրը,
  Վարկառուի «ԱՔՌԱ նկարագրող», «ԱՔՌԱ կանխատեսող» և «ՖԱՅԿՈ» սքոր ցուցանիշների նվազագույնը ցածր չէ 550 միավորից,
  Ընկերությունում մեկ հաճախորդին և նրա հետ փոխկապակցված անձանց առանց ապահովվածության և/կամ միայն երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի առավելագույն գումարը չպետք է գերազանցի 1’500’000 ՀՀ դրամը,
  Գործող վարկերի քանակը չպետք է գերազանցի 6-ը, իսկ առանց ապահովվածության և/կամ միայն երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի ընդհանուր գումարը չպետք է գերազանցի 3’500’000 ՀՀ դրամը,
  Նշված յուրաքանչյուր սահմանափակումը/ները գերազանցելու դեպքում անհրաժեշտ է այլ անձի երաշխավորություն:
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/երաշխավոր/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 1 աշխատանքային օր
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի և լիազորագրի (ներքին օգտագործման համար) տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

  * գանձվում է միանվագ` վարկի տրամադրման պահին:Այն դեպում, երբ հաճախորդի հաշվարկվող չփաստաթղթավորված եկամուտները գերազանցում են փաստաթղթավորված եկամտին կամ, երբ հաճախորդը իր եկամուտը ներկայացնում է հայտարարության միջոցով, ապա կիրառվում է այդ վարկատեսակի համար կիրառվող միջնորդավճար, գումարած 1%, եթե Կոմիտեն այլ բան չի որոշել:
  ** Վարկի տրամադրման որոշման կայացման հարցում կիրառվում են Ֆայկո սքոր և կազմակերպության կողմից մշակված վարկի տրամադրման վերլուծական ձևերը։
  ՖԱՅԿՈ Սքորը սքորինգային համակարգ է, որը վիճակագրական ուսումնասիրության և վերլուծության ենթարկելով հաճախորդի վարկային պատմությունը՝ տալիս է վարկառուի վարկային ռիսկի (վարկարժանության) թվային գնահատականը՝ որպես սպառողական կրեդիտավորման ռիսկի մակարդակի չափորոշման առանցքային գործիք: Իսկ կազմակերպության կողմից մշակված հաճախորդի վերլուծական ձևերի հիմքում ընկած են հաճախորդի վարքագծային և որակական ցուցանիշները։
  Սքորի գնահատականի վրա կարող են ազդել հետևյալ գործոնները՝ հաճախորդի վարկերի մարման պատմությունը, գործող և մարված վարկերի քանակը ու գումարը, նոր վարկային հայտ ներկայացնելու հաճախականությունը, վճարումների առանց ուշացումներ իրականացնելը, աշխատանքային փորձը, եկամուտների մեծությունը կամ դրա բացակայությունը:
  Վարկային պատմությունը բարելավելու համար անհրաժեշտ է մարել արդեն իսկ գոյացած ժամկետանց պարտավորությունները, իսկ ներկա պահին գործող վարկերի վճարումների մասով բացառել ցանկացած ժամկետանցի առկայություն: Անհրաժեշտ է բացառել առանց վարկի գումարի անհրաժեշտության հաճախակի կատարել «նոր վարկի դիմում» հարցումներ բանկերում, ՈՒՎԿ-ում և այլ կազմակերպություններում:
  Վարկային պատմության և սքորի ձևավորման վերաբերյալ կարող եք ծանոթանալ www.acra.am և www.abcfinance.am կայքերում:
  «Վարկատուն նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2009 թվականի հուլիսի 28-ի թիվ 229-Ն որոշմամբ հաստատված «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» կանոնակարգ 8/05-ի»:
  «ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵԼԻՍ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ ՁԵԶ ԿՏՐԱՄԱԴՐԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ, ՈՐՈՒՄ ԿՆԵՐԿԱՅԱՑՎԵՆ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԵԼԻՔ ՎԱՐԿԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ:»
HTML tutorial
«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

Ուշադրություն:«Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների համար, և ֆինանսական կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:Տարբեր լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանություն բացահայտվելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

Էջը թարմացվել է 16.05.2024 15:45