Ձևակերպեք ցանկացած վարկատեսակ մի քանի րոպեում!

 • «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում
 • «Ազգային Հիպոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակում
 • Սեփական ռեսուրսներով
 • Հիփոթեքային վարկեր

  Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

  Պայմաններ

  Առաջնային շուկա Երկրորդային շուկա
  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող ֆիզիկական անձինք, որոնք բավարարում են նպատակային վարկավորման ծրագրի պահանջներին
  Վարկի նպատակ Գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով Գոյություն ունեցող (80 և ավելի տոկոս ավարտվածություն ունեցող) բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում մշտական բնակության նպատակով
  Վարկի տեսակը Միանգամյա կամ փուլային վարկ: Ընդ որում, փուլային վարկի վերջին փուլը տրամադրվում է անշարժ գույքի՝ 80 և ավելի տոկոս ավարտվածության աստիճան ունենալու դեպքում Միանգամյա վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 10 տարի (120 ամիս)
  Վարկի նվազագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 27,750,000 ՀՀ դրամ 22,500,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 7.5% 3,5% + 4% սուբսիդավորման տոկոսադրույք՝ մարզերում գտնվող բնակելի անշարժ գույք ձեռքբերելու համար,
  5,5% + 2% սուբսիդավորման տոկոսադրույք՝ Երևան քաղաքում գտնվող բնակելի անշարժ գույք ձեռքբերելու համար
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 8,49-11,22%
  Սուբսիդավորման տոկոսադրույք Համաձայն վարկավորման նպատակային ծրագրի պայմանների
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար (գանձվում է վարկի տրամադրման պահին) 1%, նվազագույնը` 150’000 ՀՀ դրամ
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,02%, նվազագույնը՝ 1’000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական՝ անուիտետային
  Վարկունակության գործակիցներ Համաձայն վարկավորման նպատակային ծրագրի պայմանների
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը անմիջապես կառուցապատողից ձեռքբերելու դեպքում՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերումից հետո՝ 31,0 մլն ՀՀ դրամ գնահատված շուկայական արժեքը չգերազանցող, 30,0 մլն ՀՀ դրամ ձեռքբերման արժեքը չգերազանցող,
  Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը ոչ անմիջապես կառուցապատողից ձեռքբերելու դեպքում՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերումից հետո՝ 26,0 մլն ՀՀ դրամ գնահատված շուկայական արժեքը չգերազանցող, 25,0 մլն ՀՀ դրամ ձեռքբերման արժեքը չգերազանցող,
  և/կամ այլ անշարժ գույք կամ ընդունելի գրավ,
  նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքների նվազագույնի 80%, նաև այլ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման (ընդ որում 2 գույքերի գնահատված իրացվելի արժեքի 80%), ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում մինչև 300-րդ տեղը ընդգրկված իրավաբանական անձի կողմից տրված երաշխավորության առկայության, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 80%-ը գերազանցող գումարի չափով հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 80%-ից նվազման դեպքում) առկայության դեպքում՝ 92.5%, Ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքների նվազագույնի 70%, նաև այլ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման (ընդ որում 2 գույքերի գնահատված իրացվելի արժեքի 70%), ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում մինչև 300-րդ տեղը ընդգրկված իրավաբանական անձի կողմից տրված երաշխավորության առկայության, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ը գերազանցող գումարի չափով հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ից նվազման դեպքում) առկայության դեպքում՝ 90%,
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,
  Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Վարկառուի/Համավարկառուի կյանքի ապահովագրություն Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն ախատեսված լինելու դեպքում՝ վճարվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 80%-ը գերազանցող գումարի չափով (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 80%-ից նվազման դեպքում) նախատեսված լինելու դեպքում՝ վճարվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ը գերազանցող գումարի չափով (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ից նվազման դեպքում)
  Գրավադրվող գույքի գնահատում Պարտադիր, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնարկատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող և/կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պահանջներ Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն,դրական վարկային պատմություն, Վերջին 1 տարվա ընթացքում վարկերի գծով ուշացման օրերի քանակը չի գերազանցում 30 օրը,նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Այլ պայմաններ Վարկառուներ տարիքը վարկը ստանալու պահին չպետք է ցածր լինի 21-ից և վարկի վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 63-ը,վաճառողն ու վարկառուն/համավարկառուն/գնորդ-գրավատուն չպետք է լինեն միևնույն ընտանիքի անդամներ, հաշվառված լինեն կամ բնակվեն նույն հասցեում,ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը ծագել է առուվաճառքի/նվիրատվության արդյունքում դիմումի ընդունման օրվանից ոչ ավել քան 6 ամսվա ընթացքում և նախկին սեփականատերը և վարկառուն/համավարկառուն/ համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ՝ համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
  Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար կյանքի և գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության վճար (նախատեսված լինելու դեպքում)՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
  Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ

  Նորակառույց շենքերում բնակարանների ձեռքբերման

  Պայմաններ

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնք բավարարում են նպատակային վարկավորման ծրագրի պահանջներին
  Վարկի նպատակ Գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող նորակառույց բնակելի շենքերում կառուցապատողից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 10 տարի (120 ամիս)
  Վարկի նվազագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 27,750,000 ՀՀ դրամ
  Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքների նվազագույնի 70%, նաև այլ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման (ընդ որում 2 գույքերի գնահատված իրացվելի արժեքի 70%), ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում մինչև 300-րդ տեղը ընդգրկված իրավաբանական անձի կողմից տրված երաշխավորության առկայության, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ը գերազանցող գումարի չափով հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ից նվազման դեպքում) առկայության դեպքում՝ 90%,
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 10.5%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11,90-14,25%
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Նորակառույց շենքերում ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը, իսկ նախքան ձեռքբերվող գույքի սեփականության իրավունքի ձեռքբերումը՝ համաձայն կնքված համագործակցության պայմանագրի, նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* 1,5%, նվազագույնը` 150,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,02%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկունակության գործակիցներ Համաձայն վարկավորման նպատակային ծրագրի պայմանների
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը անմիջապես կառուցապատողից ձեռքբերելու դեպքում՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերումից հետո՝ 31,0 մլն ՀՀ դրամ գնահատված շուկայական արժեքը չգերազանցող, 30,0 մլն ՀՀ դրամ ձեռքբերման արժեքը չգերազանցող,Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը ոչ անմիջապես կառուցապատողից ձեռքբերելու դեպքում՝ սեփականության իրավունքի ձեռքբերումից հետո՝ 26,0 մլն ՀՀ դրամ գնահատված շուկայական արժեքը չգերազանցող, 25,0 մլն ՀՀ դրամ ձեռքբերման արժեքը չգերազանցող,և/կամ այլ անշարժ գույք կամ ընդունելի գրավ,նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Վարկառուի/Համավարկառուի կյանքի ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն նախատեսված լինելու դեպքում՝ վճարվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ը գերազանցող գումարի չափով (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ից նվազման դեպքում)
  Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնարկատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող և/կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պահանջներ Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն,
  դրական վարկային պատմություն,
  նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Այլ պայմաններ Վարկառուներ տարիքը վարկը ստանալու պահին չպետք է ցածր լինի 21-ից և վարկի վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 63-ը
  վաճառողն ու վարկառուն/համավարկառուն/գնորդ-գրավատուն չպետք է լինեն միևնույն ընտանիքի անդամներ, հաշվառված լինեն կամ բնակվեն նույն հասցեում,
  ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը ծագել է առուվաճառքի/նվիրատվության արդյունքում դիմումի ընդունման օրվանից ոչ ավել քան 6 ամսվա ընթացքում և նախկին սեփականատերը և վարկառուն/համավարկառուն/ համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ՝ համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
  Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար կյանքի և գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության վճար (նախատեսված լինելու դեպքում)՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
  Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
 • Հիփոթեքային վարկեր

  Անշարժ գույքի ձեռքբերման

  Պայմաններ

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնք բավարարում են նպատակային վարկավորման ծրագրի պահանջներին
  Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 10 տարի (120 ամիս)
  Վարկի նվազագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 60,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 11,0%,
  35,0 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ 12%,
  ՀՀ մարզերում ձեռքբերվող անշարժ գույքերի դեպքում՝ 1,0% ցածր,
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11,26-15,09%
  Սուբսիդավորման տոկոսադրույք Չի կիրառվում
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* 1,5%, նվազագույնը` 150,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,02%, նվազագույնը՝ 1,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկունակության գործակիցներ Համաձայն վարկավորման նպատակային ծրագրի պայմանների
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
  Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Ձեռքբերման և գնահատված շուկայական արժեքների նվազագույնի 70%,նաև այլ բնակելի անշարժ գույքի գրավադրման (ընդ որում 2 գույքերի գնահատված իրացվելի արժեքի 70%), ՀՀ խոշոր հարկատուների ցուցակում մինչև 300-րդ տեղը ընդգրկված իրավաբանական անձի կողմից տրված երաշխավորության առկայության, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ը գերազանցող գումարի չափով հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ից նվազման դեպքում) առկայության դեպքում՝ 90%,
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Վարկառուի/Համավարկառուի կյանքի ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն նախատեսված լինելու դեպքում՝ վճարվում է հաճախորդի կողմից յուրաքանչյուր տարի, Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ը գերազանցող գումարի չափով (ապահովագրության պահանջը դադարում է Վարկ/Գրավ հարաբերակցության 70%-ից նվազման դեպքում)
  Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պահանջներ Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն,
  դրական վարկային պատմություն,
  Վերջին 1 տարվա ընթացքում վարկերի գծով ուշացման օրերի քանակը չի գերազանցում 30 օրը
  Այլ պայմաններ Վարկառուներ տարիքը վարկը ստանալու պահին չպետք է ցածր լինի 21-ից և վարկի վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 63-ըվաճառողն ու վարկառուն/համավարկառուն/գնորդ-գրավատուն չպետք է լինեն միևնույն ընտանիքի անդամներ, հաշվառված լինեն կամ բնակվեն նույն հասցեում,ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը ծագել է առուվաճառքի/նվիրատվության արդյունքում դիմումի ընդունման օրվանից ոչ ավել քան 6 ամսվա ընթացքում և նախկին սեփականատերը և վարկառուն/համավարկառուն/ համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ՝ համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
  Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար կյանքի և գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության վճար (նախատեսված լինելու դեպքում)՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
  Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

  Անշարժ գույքի վերանորոգման և կառուցապատման

  Պայմաններ

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնք բավարարում են նպատակային վարկավորման ծրագրի պահանջներին
  Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում և կառուցապատում
  Վարկի տեսակը Միանգամյա կամ փուլային վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 10 տարի (120 ամիս)
  Վարկի նվազագույն գումար 1,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 60,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 11,5%,
  5-ից 7 տարի մարման ժամկետով վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ 10,5%,
  35,0 մլն ՀՀ դրամը գերազանցող վարկերի դեպքում՝ 12,5%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11,69-16,94%
  Սուբսիդավորման տոկոսադրույք Չի կիրառվում
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* 1,5%, նվազագույնը` 150,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,02%, նվազագույնը՝ 1’000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային
  Վարկունակության գործակիցներ Համաձայն վարկավորման նպատակային ծրագրի պայմանների
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Վերանորոգվող կամ կառուցապատվող անշարժ գույքը և/կամ այլ անշարժ գույք կամ ընդունելի գրավ,նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն Գնահատված իրացվելի արժեքի 50%
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Վարկառուի/Համավարկառուի կյանքի ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Չի կիրառվում
  Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր, իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնարկատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պահանջներ Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն,
  դրական վարկային պատմություն,
  Վերջին 1 տարվա ընթացքում վարկերի գծով ուշացման օրերի քանակը չի գերազանցում 30 օրը
  Այլ պայմաններ Վարկառուներ տարիքը վարկը ստանալու պահին չպետք է ցածր լինի 21-ից և վարկի վերջնաժամկետին չպետք է գերազանցի 63-ը
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ գրավի իրավունքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել արագացված ընթացակարգով,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝ Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար կյանքի և գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության վճար (նախատեսված լինելու դեպքում)՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
  Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

  «Ջերմօջախ»

  Պայմաններ

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ քաղաքացի հանդիսացող ֆիզիկական անձինք, որոնք բավարարում են նպատակային վարկավորման ծրագրի պահանջներին
  Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում
  Վարկի տեսակը Միանգամյա կամ փուլային վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն ժամկետ 5 տարի (60 ամիս)
  Վարկի առավելագույն ժամկետ 10 տարի (120 ամիս)
  Վարկի նվազագույն գումար 275,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի առավելագույն գումար 3,000,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի նվազագույն անվանական տարեկան տոկոսադրույք 11,0%,
  5-ից 7 տարի մարման ժամկետով վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ 10,0%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 10,83-11,84%
  Սուբսիդավորման տոկոսադրույք Չի կիրառվում
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* 1%, նվազագույնը՝ 10’000 ՀՀ դրամ
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Չի կիրառվում
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային կամ դիֆերենցված
  Վարկունակության գործակիցներ Համաձայն վարկավորման նպատակային ծրագրի պայմանների
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տույժ Չի կիրառվում
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Չի պահանջվում կամ իրավասու մարմնի որոշման դեպքում՝ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն կամ այլ ընդունելի գրավ,նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Չի կիրառվում
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնարկատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պահանջներ Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն, նպատակային վարկավորման ծրագրի այլ պահանջներ
  Այլ պայմաններ վերանորոգման ներդրումների ավելի քան 40%-ը պետք է ուղղված լինի էներգաարդյունավետ միջոցառումների և սարքերի ձեռքբերմանը, որոնց մեջ 20%-ի չափով կարող են ձեռք բերել նաև կենցաղային տեխնիկա
  Վերը նշված պայմանի կատարման դեպքում գործում է դրամաշնորհ՝
  • վարկի սկզբնական գումարի 5%-ի չափով, եթե էներգաարդյունավետ միջոցառումների ծավալը գերազանցում է վարկի գումարի 40%-ը,
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ոչ ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Վարկառուի/համավարկառու/ներ/ի դիմումի ներկայացման օրվանը նախորդող 12 ամիսների ընթացքում վարկի մայր գումարի և/կամ տոկոսագումարների մարումների ավելի քան 30 ուշացած օրերի հանրագումար,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկանքի տրամադրում 3’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարը չի կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրա ստացման անվճար իրավունք
  Այլ փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Հաճախորդների կողմից ցանկացած այլ բովանդակությամբ պահանջվող տեղեկանքի տրամադրում — 3’000 ՀՀ դրամ
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին
 • Հիփոթեքային վարկեր

  Անշարժ գույքի ձեռքբերման

  Պայմաններ

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում
  Վարկի տեսակը Միանգամյա վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
  Վարկի ժամկետ 24-60 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ 4,000 ԱՄՆ դոլլար
  Վարկի առավելագույն գումար 25,000,000 ՀՀ դրամ 65,000 ԱՄՆ դոլլար
  Վարկի նվազագույն տարեկան տոկոսադրույք 22% 20%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 24.6-36.11 %
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՏԵՂԵԿԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՎԱՐԿԱՏԵՍԱԿՆ ՈՒՆԻ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԵԿԱՆ ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔ: ՈՒՍՏԻ, ՆԱԽԱՊԵՍ ԴԻՏԱՐԿԵՔ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԱՌԿԱ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏԵՔ ՎԱՐԿԸ ՄԱՐԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
  Սուբսիդավորման տոկոսադրույք Չի սահմանվում
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* Չի սահմանվում
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,1%, նվազագույնը՝ 3,000 ՀՀ դրամ
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային կամ դիֆերենցված
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը և/կամ այլ անշարժ գույք կամ ընդունելի այլ գրավ/երաշխավորություն
  Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն** Ձեռքբերման և գնահատված արժեքների նվազագույնի 70%, այլ անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում՝90%
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Վարկառուի/համավարկառուի կյանքի ապահովագրություն Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Չի սահմանվում
  Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պահանջներ Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն:
  Այլ պայմաններ Վարկառուներ տարիքը վարկը ստանալու պահին չպետք է ցածր լինի 21-իցվաճառողն ու վարկառուն/համավարկառուն/գնորդ-գրավատուն չպետք է լինեն միևնույն ընտանիքի անդամներ, հաշվառված լինեն կամ բնակվեն նույն հասցեում,ձեռքբերվող անշարժ գույքի սեփականության իրավունքը ծագել է առուվաճառքի/նվիրատվության արդյունքում դիմումի ընդունման օրվանից ոչ ավել քան 6 ամսվա ընթացքում և նախկին սեփականատերը և վարկառուն/համավարկառուն/ համարվում են միևնույն ընտանիքի անդամ՝ համաձայն բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքի: Վարկի գումարը գրավի գնահատված արժեքի 50%-ը չգերազանցելու դեպքում եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է չպահանջվել:
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Վարկի տրամադրման վայր Գլխամասային գրասենյակ և մասնաճյուղ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ
  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման և գրավից ազատման ծախսերը կրում է,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝
  Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար կյանքի և գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք Վարկի գործողության առաջին տարվա ընթացքում`վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.6%,
  վարկի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում`վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.4%,
  վարկի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում`վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.2%
  Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և ցանկացած այլ տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների և լիազորագրերի (ներքին օգտագործման համար) ու ցանկացած այլ բովանդությամբ տեղեկանքների տրամադրում — 7’000 ՀՀ դրամ,
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

  Անշարժ գույքի վերանորոգման և կառուցապատման

  Պայմաններ

  Վարկառուների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի նպատակ Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում և կառուցապատում
  Վարկի տեսակը Միանգամյա կամ փուլային վարկ
  Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար
  Վարկի ժամկետ 24 — 60 ամիս
  Վարկի նվազագույն գումար 1,500,000 ՀՀ դրամ 4,000 ԱՄՆ դոլլար
  Վարկի առավելագույն գումար 25,000,000 ՀՀ դրամ 65,000 ԱՄՆ դոլլար
  Վարկի նվազագույն տարեկան տոկոսադրույք 22% 20%
  Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 24.6-36.11%
  Սուբսիդավորման տոկոսադրույք Չի սահմանվում
  Վարկի տրամադրման նվազագույն միանվագ միջնորդավճար* Չի սահմանվում
  Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար Պայմանագրային գումարի 0,1%, նվազագույնը՝ 3,000 ՀՀ դրամ/td>
  Վարկի մարման եղանակ Ամսական` անունիտետային կամ դիֆերենցված
  Վարկի ապահովվածության վերաբերյալ նվազագույն պահանջներ Վերանոոգվող կամ կառուցապատվող բնակելի անշարժ գույքը և/կամ այլ անշարժ գույք կամ ընդունելի այլ գրավ/երաշխավորություն
  Վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցություն** Գնահատված արժեքի 50%
  Գրավադրվող գույքի տարեկան ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Վարկառուի/համավարկառուի կյանքի ապահովագրություն** Պարտադիր՝ վարկի մնացորդի չափով, տարեկան կտրվածքով, իրականացվում է Ընկերության հետ համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից,Շահառուն հանդիսանում է «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն,
  Առաջին տարվա համար ապահովագրավճարը վճարվում է հաճախորդի կողմից, իսկ մնացած ժամկետի ապահովագրավճարը՝ «ՄԱՅԿՐԵԴԻՏ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ կողմից (ժամկետանց պարտավորությունների բացակայության դեպքում)
  Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրություն Չի սահմանվում
  Գրավադրվող գույքի գնահատում** Պարտադիր՝ իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից, Գույքի գնահատման վճարը կատարվում է հաճախորդի կողմից՝ համաձայն գնահատող կազմակերպության կողմից սահմանված սակագների
  Երաշխավորների նկատմամբ պահանջներ ՀՀ-ում եկամտաբեր գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձինք և/կամ անհատ ձեռնակատերեր, և/կամ ՀՀ-ում կայուն եկամուտ ունեցող կամ սեփականության իրավունքով անշարժ կամ շարժական գույք ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք
  Վարկի տրամադրման որոշման կայացման առավելագույն ժամկետ՝ պահանջվող փաստաթղթերի փաթեթը լիարժեք ներկայացնելու դեպքում 3 աշխատանքային օր
  Այլ պահանջներ Ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն:
  Այլ պայմաններ Վարկառուներ տարիքը վարկը ստանալու պահին չպետք է ցածր լինի 21-ից
  Վարկի տրամադրման դրական որոշման վրա ազդող գործոններ Դրական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի բավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ընդունելի գրավ,
  Արժանահավատ տեղեկություններ,
  Այլ ընդունելի դրական գործոններ
  Վարկի մերժման որոշման վրա ազդող գործոններ Բացասական վարկային պատմություն,
  Վարկառուի/Համավարկառու/ներ/ի անբավարար եկամուտներ, վարկունակություն, վարկարժանություն,
  Ոչ ընդունելի գրավ,
  Անարժանահավատ կամ կեղծ տեղեկություններ,
  Այլ բացասական գործոններ
  Պարտավորությունների չկատարման բացասական հետևանքները Վարկի ժամկետանց մայր գումարի և ժամկետանց տոկոսագումարի գծով կիրառվում են տույժեր՝ օրական 0,13%-ի չափով
  Վարկի մայր գումարը ժամկետանց դառնալու դեպքում մայր գումարի ժամկետանց մասի նկատմամբ դադարում է գործել պայմանագրով նախատեսված անվանական տոկոսադրույքը և կիրառվում ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված՝ տվյալ պահին գործող բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքը
  ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` ՁԵՐ ԳՈՒՅՔԸ (տունը, մեքենան կամ այլ) ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵՎ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԶՐԿՎԵԼ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՁԵՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՎԱՐԿԱՏՈՒՆ 3 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐ ՀԵՏՈ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ՈՒՂԱՐԿՈՒՄ Է ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈ, ՈՐՏԵՂ ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ԴՈՒՔ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՈՒՆԵՔ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅԻՑ ՏԱՐԵԿԱՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ ԱՆՎՃԱՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ՁԵՐ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՏ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐՈՂ Է ԽՈՉԸՆԴՈՏԵԼ ՁԵԶ` ԱՊԱԳԱՅՈՒՄ ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՉԿԱՏԱՐՄԱՆ ԿԱՄ ԹԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ՀԱՇՎԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՄԲՈՂՋՈՒԹՅԱՄԲ ՉՄԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄՆԱՑԱԾ ՄԱՍԻ ՄԱՐՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ
  Այլ տեղեկություններ ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹԻ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎՐԱ
  ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՐՏԱՎՈՐ Է ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԿՐԵԴԻՏԻ ԱՌԱՋԱՐԿԸ 7 ՕՐ ԱՌԱՋ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻՆ՝ ԸՆՁԵՌԵԼՈՎ 7 ՕՐ ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿ
  Վարկառուի կողմից իրականացվող այլ պարտադիր վճարներ Անշարժ գույքի սահմանափակումների վերաբերյալ տեղեկանք – յուրաքանչյուր գույքի դեպքում՝ 10’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի գրավի իրավունքի պետական գրանցման (ներառյալ նոտարական) և գրավից ազատման ծախսերը կատարվում են հաճախորդի կողմից,
  Գրավի առարկա հանդիսացող անշարժ գույքի նոտարական վավերացման վճար — յուրաքանչյուր գործարքի դեպքում՝ 20’000 ՀՀ դրամ,
  Անշարժ գույքի նախնական և հիմնական գնահատման վճար՝ համաձայն անկախ գնահատողի կողմից սահմանված սակագների՝ Բնակարան – 15’000-25’000 ՀՀ դրամ՝ յուրաքանչյուր գույքի դեպքում,
  Առաջին տարվա համար կյանքի և գույքի ապահովագրության վճար՝ համաձայն համագործակցող ապահովագրական ընկերությունների կողմից սահմանված սակագների,
  Վարկային հաշվի քաղվածքների կրկնօրինակների տրամադրում՝ ըստ վաղեմության (ներառյալ ԱԱՀ) Մինչև 12 ամիս ներառյալ — անվճար,
  12-36 ամիս ներառյալ — 3’000 ՀՀ դրամ,
  36 ամսից ավել — 5’000 ՀՀ դրամ,
  Նշված վճարները չեն կիրառվում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված է դրանց ստացման անվճար իրավունք
  Վարկի վաղաժամկետ մարման տուգանք Վարկի գործողության առաջին տարվա ընթացքում`վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.6%,
  վարկի գործողության երկրորդ տարվա ընթացքում`վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.4%,
  վարկի գործողության երրորդ տարվա ընթացքում`վաղաժամկետ մարվող գումարի 0.2%
  Փաստաթղթերի տրամադրում Ընկերության՝ ՀՀ օրենսդրությամբ և Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրվող փաստաթղթեր, տեղեկանքներ, քաղվածքներ — անվճար,
  Ընկերության կողմից իր պարտավորությունների շրջանակներում տրամադրված վարկային պարտավորությունների վերաբերյալ և ցանկացած այլ տեղեկանքների, արգելանքից ազատման գրությունների, լիազորագրերի կրկնօրինակների կամ կրկնակի տրամադրում, վարկային և երաշխավորության պայմանագրերի/հավելավծների կրկնօրինակների և լիազորագրերի (ներքին օգտագործման համար) ու ցանկացած այլ բովանդությամբ տեղեկանքների տրամադրում — 7’000 ՀՀ դրամ,
  “Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում`գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե Վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չէ, ապա այդ դեպքում պարտավորությունների մարումը կիրականացվի Վարկառուի այլ գույքի հաշվին”:
  Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ եղանակով` փոխանցելով հաճախորդի բանկային հաշվին

* գանձվում է միանվագ` վարկի տրամադրման պահին
** գրավադրվող գույքի և դժբախտ պատահարի ապահովագրությունը (“ՌԵԳՈ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ”, “ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ) և գնահատումն իրականացվում է մասնագիտացված կազմակերպությունների կողմից (“Գրավի գնահատման գնային միջակայք” )` համաձայն վերջիններիս սահմանված սակագներիHTML tutorial
«ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ` «ՁԵՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒՆ» ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՆՄԱՆ, ՀԱՄԵՄԱՏՄԱՆ և ՁԵԶ ՀԱՄԱՐ ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇՏԱՑՆՈՂ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ Է»

Ուշադրություն:«Մայկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրում իր կայքում հղումներով նշված այլ կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, դրանցում տեղադրված գովազդների համար, և ֆինանսական կազմակերպությունը պատասխանատվություն չի կրում այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:Տարբեր լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանություն բացահայտվելու դեպքում անհրաժեշտ է ղեկավարվել հայերեն տարբերակով:

Էջը թարմացվել է 16.05.2024 15:30